درباره ما

 • کوچ بهبود عملکرد فردی و کسب وکار

 • تاییدیه PCC از فدراسیون جهانی کوچینگ ICF

 • مدرک ACTP از آکادمی

 • لیدرشیب کوچینگ ILCGroup

 • بیش از ۵۰۰ ساعت جلسات کوچینگ

 • دوره کوچینگ مدیران

 • آکادمی کوچینک فارسی زبانان (FCA)

 • هم بنیانگذار آکادمی با کوچینگ

مریم دمستانی

عطا فیضی

 • کوچ نقاط قوت فردی و کسب و کار
 • تاییدیه PCC از فدراسیون
  جهانی کوچینگ ICF
 • مدرک ACTP از آکادمی
 • کوچینگ فارسی زبانان (FCA)
 • بیش از ۵۰۰ ساعت جلسات کوچینگ
 • هم بنیانگذار آکادمی با کوچینگ